alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com | Río Castro 981 370 692 - 689 221 155 | Casa del mar 981 357 222 - 689 221 156

Select your language

Redes sociales - Síguenos en...

Afal Facebook Afal Twitter Afal Instagram

Por favor, cubra o seguinte formulario para contactar coa asociación, os campos marcados cun * son obrigatorios.

REGULAMENTO DA CANLE DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

PREÁMBULO

A ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS, a partir de agora AFAL-FERROLTERRA ou Entidade, ten o seu domicilio social na c/ Río Castro, núm. 43-45, baixo, CP 15404, Ferrol (A Coruña). O seu CIF é o G15620628.

É unha entidade carente de fin de lucro que se rexe pola Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, polo resto da normativa de aplicación e polos seus propios Estatutos. Foi declarada de utilidade pública polo Rexistro Nacional de Asociacións, segundo orde do 14 de abril de 2008 da Secretaria Xeral Técnica do Ministerio do Interior.

Forman parte do seu obxecto social, conforme indica o artigo 2º dos seus Estatutos, a mellora da calidade de vida dos enfermos de alzheimer e outras demencias así como a dos seus familiares; a sensibilización da sociedade, dos profesionais e dos socios acerca da dimensión e impacto socio-familiar dá estas enfermidades; facilitar o acceso das familias e da rede social á información, orientación e asesoramento nos aspectos médicos, legais, psicolóxicos e sociais relacionados coas citadas enfermidades; promover os recursos sanitarios que favorezan a autonomía persoal e funcional dos enfermos e as súas familias; apoiar e axudar aos familiares dos enfermos; facilitar o encontro e intercambio de experiencias entre os familiares e difundir a necesidade dun diagnostico preciso; así como representar os intereses dos enfermos e as súas familias.

Para a consecución dos seus fins, e como xa se dixo, AFAL-FERROLTERRA réxese pola legalidade vixente. Por tal razón considera necesario dotarse dun Sistema Interno de Información que poida utilizarse polos seus socios, traballadores, usuarios, voluntarios, provedores e cidadáns en xeral, ao obxecto de que poidan informar sobre a existencia de calquera circunstancia ou conduta que contraveña esa legalidade na súa actuar ou sexa contraria aos principios e valores que a asisten.

O Sistema Interno de Información a que se refire este regulamento abarca tanto as informacións que poidan comunicarse internamente no seo da Entidade como aqueloutras que poidan recibirse desde o exterior.
Este regulamento pretende facilitar a actuación dos informantes, preservar a súa identidade e a confidencialidade das súas comunicacións, á vez que garantir o dereito á honra e á propia imaxe do informado, mantendo en todo momento a presunción de inocencia deste, especialmente fronte a informacións falsas, infundadas ou malintencionadas.

Artigo 1. Obxecto.

Este regulamento fixa o procedemento de comunicación e tramitación de calquera información que se reciba sobre:

  1. Calquera acción ou omisión que poida constituír infracción do Dereito da Unión Europea, sempre que:
    • Estea dentro do ámbito de aplicación dos actos da Unión Europea enumerados no anexo da Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión, con independencia da cualificación que das mesmas realice o ordenamento xurídico interno.
    • Afecte os intereses financeiros da Unión Europea tal e como se contempla no artigo 325 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE).
    • Incida no mercado interior na forma que se indica no artigo 26, apartado 2 do TFUE, incluídas as infraccións das normas da Unión Europea en materia de competencia e axudas outorgadas polos Estados, así como as infraccións relativas ao mercado interior en relación cos actos que infrinxan as normas do imposto sobre sociedades ou con prácticas cuxa finalidade sexa obter unha vantaxe fiscal que desvirtúe o obxecto ou a finalidade da lexislación aplicable ao imposto sobre sociedades.
  2. Accións ou omisións que poidan ser constitutivas de infracción penal ou administrativa grave ou moi grave.
  3. Actos contrarios ás normas éticas de conduta e aos procedementos de actuación obrigatorios acordados por AFAL-FERROLTERRA.

As informacións a que se refiren os apartados "a)", "b)" e "c)" anteriores deben estar relacionadas con AFAL-FERROLTERRA ou co seu persoal, os seus voluntarios, colaboradores, provedores e demais persoas ou entidades sempre que as súas actuacións fáganse no seo de AFAL FERROLTERRA ou estean relacionadas con esta.

A persoa Responsable do Sistema de Interno e encargada da súa xestión será a Secretaría da Xunta Directiva de AFAL-FERROLTERRA. Con todo, a Xunta Directiva poderá nomear a outro dos seus membros como a persoa responsable da xestión. A persoa encargada da xestión do Sistema desenvolverá as súas funcións de forma independente e autónoma respecto dos órganos da Entidade, non poderá recibir instrucións de ningún tipo no seu exercicio e dispoñerá dos medios persoais e materiais necesarios para levar a cabo a súa xestión.

Artigo 2. Ámbito.

Este regulamento é aplicable ás persoas, físicas ou xurídicas, que se relacionen con AFAL-FERROLTERRA e que desexen informar sobre un feito a que se refire o artigo precedente realizado pola Entidade ou polos seus socios, o seu persoal, os seus voluntarios, os seus provedores ou os seus colaboradores, sempre que, como se dixo máis arriba, ditas condutas teñan relación con AFAL-FERROLTERRA.

Artigo 3. Comportamento irregular, ilícito ou delituoso.

Son aqueles comportamentos contrarios á legalidade vixente ou prohibidos por esta que constitúan infracción penal ou administrativa (grave ou moi grave), infracción do Dereito da Unión Europea a que se refire o apartado "a)" do artigo "1" deste regulamento, ou sexan contrarios ás normas éticas de conduta e procedementos de actuación obrigatorios acordados por AFAL-FERROLTERRA.

Artigo 4. Informante de boa fe e a súa indemnidad.

O informante haberá de actuar de boa fe, tendo esa consideración a comunicación que se realice por esta canle que veña sustentada por indicios ou probas dos que poida desprenderse, razoablemente, a comisión dalgún comportamento irregular, ilícito ou delituoso indicados no artigo "1", non podendo ter tal consideración aquela información que estea animada por vinganza ou acoso cara a algunha persoa ou entidade.
O informante de boa fe non poderá sufrir ningún tipo de represalia ou prexuízo na súa relación coa nosa Entidade nin, en caso de ser empregado, recibir sanción disciplinaria de ningún tipo por esa comunicación.
O informante de mala fe asumirá as responsabilidades que diso poidan derivarse. Considerarase que o informante non actúa de boa fe cando o autor da comunicación:
- Sexa consciente da falsidade dos feitos ou actúe con manifesto desprezo á verdade.
- Sexa a súa intención a vinganza ou prexudicar a AFAL-FERROLTERRA.
- Sexa a súa intención acosar á persoa informada, lesionar a súa honra ou prexudicarlle laboral, profesional ou persoalmente.
As actuacións de boa fe realizadas por persoal de AFAL-FERROLTERRA non se considerarán quebrantamento da lealdade cara á Empresa ou incumprimento do deber de secreto cara a esta. Calquera actuación negativa que sufra o informante por persoal de AFAL-FERROLTERRA será investigada e, no caso de que se acredite a realidade da mesma, sancionada.

Artigo 5. Dereitos do informado.

O informado ten dereito a coñecer a existencia dunha comunicación dirixida contra a súa persoa. En todo caso, será informado da existencia da mesma no prazo máximo dun (1) mes desde a súa recepción pola Xunta Directiva da Entidade, prazo que poderá prorrogarse por sucesivos períodos dun (1) mes, ata un máximo total de tres (3), cando dita prórroga resulte imprescindible para o bo termo da investigación.

Artigo 6. Información sobre comportamento irregular, sobre infracción da normativa da Unión Europea ou infracción administrativa ou penal.

Ao obxecto de preservar o seu sistema de prevención, prestixio e reputación, AFAL-FERROLTERRA considera necesario que calquera comportamento irregular, infracción penal ou administrativa ou do dereito da Unión Europea a que se refiren o artigo "1" deste regulamento sexan informados por este Sistema Interno de Información con carácter preferente á súa denuncia #ante os medios de comunicación ou organismo alleo.
No caso de que se produza unha información pública de feitos internos, carente de relevancia pública ou que resulte contraria á boa fe e a verdade, dará lugar á aplicación pola Entidade do réxime disciplinario previsto no convenio colectivo de aplicación e, no seu caso, ao exercicio das accións xudiciais, incluídas as penais, que corresponda.

Artigo 7. A confidencialidade do uso do Sistema Interno de Información.

AFAL-FERROLTERRA pon ao dispor dos seus socios, usuarios, empregados, provedores e sociedade en xeral esta canle interna de información, cuxa xestión asume a Entidade na forma indicada no artigo "1" deste regulamento.

A comunicación que se reciba será investigada pola Secretaría da Xunta Directiva ou, no seu caso, pola Xerencia de AFAL-FERROLTERRA, sendo debidamente informado todo o proceso pola súa Asesoría Xurídica.

No caso de que se produza un conflito de intereses dun membro da Xunta Directiva, este apartarase da investigación e da toma de decisións sobre a mesma; en caso de conflito de intereses da Xerencia de AFAL-FERROLTERRA, esta apartarase igualmente da investigación e non poderá adoptar decisión algunha en relación co proceso de investigación.

En calquera caso, AFAL-FERROLTERRA, xa sexa para a investigación do feitos obxecto de información ou para a toma dunha decisión respecto diso, poderá asesorarse ou apoiarse en profesionais ou entidades de carácter externo, quen cumprirá en todo momento co presente regulamento e manterán unha postura de neutralidade.

AFAL-FERROLTERRA respectará a confidencialidade do informante conforme este regulamento e a Lei, non revelándose en ningún momento o seu nome se é informante de boa fe, salvo que se estime estritamente necesario á vista do contido da información e sempre que o informante preste o seu consentimento expreso para iso. Igualmente, a confidencialidade do informante non se manterá no caso de que exista un requirimento xudicial ou do Ministerio Fiscal para a súa identificación, ou de que o solicite a Autoridade Administrativa no marco dunha investigación disciplinaria ou sancionadora.

A Secretaría da Xunta Directiva ou, no seu caso, a Xerencia de AFAL-FERROLTERRA (se recae nesta a instrución do expediente), poderán facilitar ao comunicante da feito información sobre o estado da investigación, pero non poderán facilitarlle dato algún sobre persoas ou feitos que aparezan circunstancialmente na investigación e non teñan que ver co obxecto da súa información. En calquera caso, respectarase a normativa en materia de protección de datos persoais. Así mesmo, quen resulte instrutor do expediente poderá dirixirse en calquera momento ao informante para que amplíe ou precise a súa información.

Queda garantida a exhaustividad, a integridade e a confidencialidade da información recibida neste Sistema. Impedirase o acceso a esta información ao persoal non autorizado, e garántese o almacenamento duradeiro da mesma.

Artigo 8. Acceso ao Sistema Interno de Información.

Poderase acceder a el mediante a páxina web de AFAL-FERROLTERRA, concretamente a través da pestana sinalada como “Sistema Interno de Información”.
Para o uso desta canle é preciso que o informante, con carácter previo ao enchemento do formulario e á presentación da súa información, lea este regulamento e a información contida na pestana.
Cumprimentado o formulario polo informante, a Secretaría da Xunta Directiva adoptará as medidas pertinentes en orde ao mantemento da confidencialidade dos datos do informante e á separación da investigación e dos acordos que se poidan adoptar na Xunta Directiva a aquel dos seus membros que resulte afectado por tal información. No caso de que a investigación sexa asumida polo Xerente, por existir conflito de intereses da Secretaría da Xunta Directiva e dos demais membros da mesma, manterase o mesmo proceder.

Artigo 9. Apertura de expediente e investigación.

Recibida a información a que se refire o precepto anterior, a Secretaría da Xunta Directiva ou, no seu caso, o Xerente, acordará a apertura dun expediente, ao que se lle asignará un número.

A persoa instrutora do expediente será aquela que ocupe a Secretaría da Xunta Directiva. No caso de que exista conflito de intereses por parte desta, a Xunta Directiva nomeará a outra persoa de entre os seus membros, ou á Xerencia de AFAL-FERROLTERRA, para que asuma as funcións de instrución. En calquera caso, a persoa que instrúa ese expediente preservará a súa autonomía e independencia. A Xunta Directiva, para preservar a independencia e neutralidade, poderá nomear a outra persoa, xa sexa da Entidade ou allea a esta, como Instrutora do expediente.

No prazo máximo de sete (7) días naturais desde a recepción da información, acusarase recibo da mesma ao informante.

Comunicada a información á Asesoría Xurídica, esta propoñerá unha decisión sobre o inicio da investigación que corresponda ou sobre o sobresemento e arquivo da mesma, cando resulte claramente infundada ou non sexa constitutiva dunha irregularidade, dunha infracción administrativa (grave ou moi grave) ou penal, ou dun incumprimento da normativa da unión Europea a que se refire o artigo "1". Calquera desas propostas será motivada.

No caso de que se propoña a investigación dos feitos, e, como máximo, ata que transcorra a mesma, a Asesoría Xurídica tamén poderá propoñer a quen instrúa a adopción de medidas cautelares que permitan o cesamento ou a diminución dos prexuízos da conduta que foi informada.

Durante o proceso de investigación, os dereitos do informado preservaranse, especialmente os referidos á presunción de inocencia, á honra, á intimidade e á propia imaxe.

Dado que o expediente será contraditorio, darase traslado ao informado dos feitos que lle afectan, ao obxecto de que poida formular cantas alegacións considere oportuno no prazo de cinco días, ampliable a sete no caso de que o solicite. Así mesmo, poderá ser oído en calquera momento.

Concluída a investigación, a Xunta Directiva adoptará a decisión final, previo informe da Asesoría Xurídica.

A tramitación do expediente, incluída a resolución do mesmo, non excederá dun (1) mes desde a súa apertura. Este prazo poderá prorrogarse por sucesivos períodos dun (1) mes, ata un máximo total de tres (3), cando tales prórrogas resulten necesarias para o esclarecemento dos feitos informados. En casos de especial complexidade, que requiran unha ampliación do prazo máximo indicado anteriormente, poderá estenderse a investigación ata un máximo doutros tres meses adicionais.

Artigo 10. Autoridades Independentes de Protección do Informante.

Toda persoa física poderá informar #ante a Autoridade Independente de Protección do Informante (AAI) ou #ante as autoridades ou órganos autonómicos correspondentes, da comisión de calquera accións ou omisións incluídas no ámbito de aplicación da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, nos termos previstos no seu artigo 16 e seguintes, xa sexa directamente ou posteriormente á utilización desta canle interna.

Xunta de Galicia
Ministerio Sanidad
Ministerio interior
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Deputación Coruña
Fagal
Ceafa
Concello de Ares
Concello de Cedeira
Universidade da Coruña
Fundación Barrié
Fundación Roviralta
La Caixa
Concello de Pontedeume
Cabanas Rural - Asociación de mulleres
logo pie
Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas
Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do interior
 
fondos europeos next generation afal   plan recuperacion transformacion resilencia afal
 
Centros de día
 
ico ubiacionC/ Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña) - 981 370 692 - 689 221 155
ico ubiacionCarretera Alta, 14, 15401 - Ferrol (A Coruña) - 981 357 222 - 689 221 156
Contacta connosco
 
ico correoalzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com Contactar
ico canalCanal de denuncias, fai a túa denuncia aquí Denunciar